رتبه های قبولی رشته علوم و مهندسی آب در سال 96

برای قبولی در رشته علوم و مهندسی آب چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,340

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته علوم و مهندسی آب در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته علوم و مهندسی آب با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی آب در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 163823339پسردانشگاه تهران-محل تحصیل کرج
منطقه 186814393دختردانشگاه تهران-محل تحصیل کرج
منطقه 1102845106دختردانشگاه تهران-محل تحصیل کرج
منطقه 2155684821دختردانشگاه تهران-محل تحصیل کرج
منطقه 2158564933دختردانشگاه تهران-محل تحصیل کرج
منطقه 2181445695پسردانشگاه تهران-محل تحصیل کرج
منطقه 189404510پسردانشگاه تهران-محل تحصیل پاکدشت
منطقه 1169237949دختردانشگاه تهران-محل تحصیل پاکدشت
منطقه 1117285734دختردانشگاه شیراز
منطقه 1160797598پسردانشگاه شیراز
منطقه 1169387959دختردانشگاه شیراز
منطقه 1192488904دختردانشگاه شیراز
منطقه 1193968961دختردانشگاه شیراز
منطقه 12440310925پسردانشگاه شیراز
منطقه 2149534610پسردانشگاه شیراز
منطقه 2270298872پسردانشگاه شیراز
منطقه 3339454471پسردانشگاه شیراز
منطقه 1134816508پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 1139466693پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 2234617529پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 2272808959پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 3234952657دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 3258813054دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 1164577764دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 1177488294دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 1186778688دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 2167915257دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 2215776890پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 2250738127پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 2253688254دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 12221810080پسردانشگاه تبریز
منطقه 12954712813پسردانشگاه تبریز
منطقه 13135113478دختردانشگاه تبریز
منطقه 13302214090پسردانشگاه تبریز
منطقه 13627815243دختردانشگاه تبریز
منطقه 13694415473دختردانشگاه تبریز
منطقه 14344717687دختردانشگاه تبریز
منطقه 14439718012پسردانشگاه تبریز
منطقه 14668018759دختردانشگاه تبریز
منطقه 14873619394دختردانشگاه تبریز
منطقه 16633224621دختردانشگاه تبریز
منطقه 2269908855پسردانشگاه تبریز
منطقه 3519788171پسردانشگاه تبریز
منطقه 24006413657دختردانشگاه ارومیه
منطقه 24351814927دختردانشگاه ارومیه
منطقه 24493215447پسردانشگاه ارومیه
منطقه 24921517084دختردانشگاه ارومیه
منطقه 25361718732دختردانشگاه ارومیه
منطقه 25498119244پسردانشگاه ارومیه
منطقه 36147210402پسردانشگاه ارومیه
منطقه 17075325930پسردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 24503715488دختردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 24639916039پسردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 24853016832پسردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 25131517893پسردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 25287318483پسردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 25466719122دختردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 26476423088دختردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 26624823675دختردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 26931624904دختردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 26982425102پسردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 27126125674دختردانشگاه شهید چمران اهواز
منطقه 37669214049پسردانشگاه شهید چمران اهواز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.