رتبه های قبولی رشته مهندسی نرم افزار در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی نرم افزار چه رتبه ای نیاز است؟

0 344

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی نرم افزار در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی نرم افزار با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی نرم افزار در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 111پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 197پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 11710پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 13825پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 15233پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 15836پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 16239پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 16642دختردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 18252پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 18957پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 19259دختردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 19662پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 221پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 2207پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 2218پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 2319پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 23410پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 25116پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 25718پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 27923پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 29327پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 210330پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 210832پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 3241پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 3874پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 3113455پسردانشگاه صنعتي شريف -تهران
منطقه 1169110دختردانشگاه تهران
منطقه 1291178پسردانشگاه تهران
منطقه 1309191پسردانشگاه تهران
منطقه 1324200پسردانشگاه تهران
منطقه 1353217پسردانشگاه تهران
منطقه 1370227پسردانشگاه تهران
منطقه 220055پسردانشگاه تهران
منطقه 221759پسردانشگاه تهران
منطقه 223363پسردانشگاه تهران
منطقه 224667پسردانشگاه تهران
منطقه 225068پسردانشگاه تهران
منطقه 225169پسردانشگاه تهران
منطقه 225371پسردانشگاه تهران
منطقه 228481پسردانشگاه تهران
منطقه 230185دختردانشگاه تهران
منطقه 230586دختردانشگاه تهران
منطقه 232590دختردانشگاه تهران
منطقه 31396پسردانشگاه تهران
منطقه 330313پسردانشگاه تهران
منطقه 3122063دختردانشگاه تهران
منطقه 3130473پسردانشگاه تهران
منطقه 1216137دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 1881505دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 11170665پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 11597903پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 123181290پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 125931426پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 126001430دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 126371452پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 127031486پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 127901530دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 128651571دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 2668193دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 2786232پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 21806492دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 21983535پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 21990536دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 22183585پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 22357641پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 22385649پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 22541693پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 22605712پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 22641721دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 22873783پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 23118853پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 23125857دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 23484968دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 236651030دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 238571087پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 242871221پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 248391383دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 249671417دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 268561972پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 38835709پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 1358221دختردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 1391239پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 1530319پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 1586347پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 1590351پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 1682406پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 1691412پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 231988پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 232289پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2436123پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2458131پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2478137پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2478137پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2494141پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2532149دختردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2540153پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2579166پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2644184پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2662190پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 2689198پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 348419پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 3164195پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 31896106پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 31905107پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 1712417پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 1765442پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 1810464پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 1847481دختردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 1935540پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 11068618پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 11155657پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 11173667پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 2721209پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 2745214دختردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 2995275پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 21001279پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 21083301پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 21098308پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 21149323پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 21151324پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 32699170پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 33077195پسردانشگاه علم وصنعت ايران -تهران
منطقه 11274725دختر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 11385785پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 11575889پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 11652930دختر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 11667939پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 11743977دختر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 2751216پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21062293پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21291356پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21323364پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21360373دختر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21423391پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21580431پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21634447پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21646452پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21657454پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21674460پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21716469پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 3127670دختر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 3130875دختر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 3160691پسر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 35710403دختر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 11103631دختردانشگاه شيراز
منطقه 11484842پسردانشگاه شيراز
منطقه 118541044دختردانشگاه شيراز
منطقه 119621111دختردانشگاه شيراز
منطقه 122711265پسردانشگاه شيراز
منطقه 131651729پسردانشگاه شيراز
منطقه 132611774دختردانشگاه شيراز
منطقه 135401910پسردانشگاه شيراز
منطقه 135401910پسردانشگاه شيراز
منطقه 137372011پسردانشگاه شيراز
منطقه 141742223پسردانشگاه شيراز
منطقه 142722270پسردانشگاه شيراز
منطقه 145842424دختردانشگاه شيراز
منطقه 147912536پسردانشگاه شيراز
منطقه 148642569پسردانشگاه شيراز
منطقه 149292602پسردانشگاه شيراز
منطقه 151322712پسردانشگاه شيراز
منطقه 151712730پسردانشگاه شيراز
منطقه 250691449دختردانشگاه شيراز
منطقه 252321494پسردانشگاه شيراز
منطقه 267311939دختردانشگاه شيراز
منطقه 35393374پسردانشگاه شيراز
منطقه 39313762پسردانشگاه شيراز
منطقه 39550792پسردانشگاه شيراز
منطقه 39757819پسردانشگاه شيراز
منطقه 11659934پسردانشگاه تبريز
منطقه 125541408دختردانشگاه تبريز
منطقه 130461665پسردانشگاه تبريز
منطقه 133621827دختردانشگاه تبريز
منطقه 137312007دختردانشگاه تبريز
منطقه 140522163پسردانشگاه تبريز
منطقه 141102185دختردانشگاه تبريز
منطقه 144772370پسردانشگاه تبريز
منطقه 149542617پسردانشگاه تبريز
منطقه 158263050پسردانشگاه تبريز
منطقه 173053794پسردانشگاه تبريز
منطقه 184154280پسردانشگاه تبريز
منطقه 191934620پسردانشگاه تبريز
منطقه 1104175160پسردانشگاه تبريز
منطقه 1117875765پسردانشگاه تبريز
منطقه 1131446372پسردانشگاه تبريز
منطقه 247361348پسردانشگاه تبريز
منطقه 251461466پسردانشگاه تبريز
منطقه 261001762پسردانشگاه تبريز
منطقه 270722036پسردانشگاه تبريز
منطقه 296782883پسردانشگاه تبريز
منطقه 298682946پسردانشگاه تبريز
منطقه 2114973476دختردانشگاه تبريز
منطقه 2144284438پسردانشگاه تبريز
منطقه 36369454پسردانشگاه تبريز
منطقه 36720488پسردانشگاه تبريز
منطقه 37055514پسردانشگاه تبريز
منطقه 39117741پسردانشگاه تبريز
منطقه 39278755دختردانشگاه تبريز
منطقه 3174031777پسردانشگاه تبريز
منطقه 1154477330پسردانشگاه زنجان
منطقه 285272527پسردانشگاه زنجان
منطقه 296862887پسردانشگاه زنجان
منطقه 2106533184پسردانشگاه زنجان
منطقه 2119303620دختردانشگاه زنجان
منطقه 2125123800دختردانشگاه زنجان
منطقه 2141024339پسردانشگاه زنجان
منطقه 2144714453پسردانشگاه زنجان
منطقه 2146904529پسردانشگاه زنجان
منطقه 2146904529پسردانشگاه زنجان
منطقه 2156504856پسردانشگاه زنجان
منطقه 2163445086پسردانشگاه زنجان
منطقه 2167285236پسردانشگاه زنجان
منطقه 3118781053پسردانشگاه زنجان
منطقه 3159621584پسردانشگاه زنجان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.