رتبه های قبولی رشته داروسازی در سال 96

برای قبولی در رشته داروسازی چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,651

برای قبولی در رشته داروسازی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته داروسای در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته داروسازی تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 1559207پسردانشگاه تهران
منطقه 1593222پسردانشگاه تهران
منطقه 1739280پسردانشگاه تهران
منطقه 11053379دختردانشگاه تهران
منطقه 11651586پسردانشگاه تهران
منطقه 12117744پسردانشگاه تهران
منطقه 12520882پسردانشگاه تهران
منطقه 12526885پسردانشگاه تهران
منطقه 214883دختردانشگاه تهران
منطقه 2517260دختردانشگاه تهران
منطقه 2545277دختردانشگاه تهران
منطقه 2787388پسردانشگاه تهران
منطقه 2922456دختردانشگاه تهران
منطقه 21070535پسردانشگاه تهران
منطقه 21498747دختردانشگاه تهران
منطقه 21874917پسردانشگاه تهران
منطقه 21949952دختردانشگاه تهران
منطقه 223101119پسردانشگاه تهران
منطقه 227461333پسردانشگاه تهران
منطقه 229091411پسردانشگاه تهران
منطقه 385698پسردانشگاه تهران
منطقه 3949116پسردانشگاه تهران
منطقه 31629218پسردانشگاه تهران
منطقه 33264525دختردانشگاه تهران
منطقه 34564778دختردانشگاه تهران
منطقه 376001438پسردانشگاه تهران
منطقه 376451449پسردانشگاه تهران
منطقه 1499183پسردانشگاه تبریز
منطقه 11433514دختردانشگاه تبریز
منطقه 12120745دختردانشگاه تبریز
منطقه 130861067پسردانشگاه تبریز
منطقه 134981191دختردانشگاه تبریز
منطقه 135121196دختردانشگاه تبریز
منطقه 135761217پسردانشگاه تبریز
منطقه 140671362پسردانشگاه تبریز
منطقه 142781431دختردانشگاه تبریز
منطقه 144261472دختردانشگاه تبریز
منطقه 220581007پسردانشگاه تبریز
منطقه 222841107پسردانشگاه تبریز
منطقه 234301647دختردانشگاه تبریز
منطقه 235311697دختردانشگاه تبریز
منطقه 235451703پسردانشگاه تبریز
منطقه 236311753دختردانشگاه تبریز
منطقه 241101991دختردانشگاه تبریز
منطقه 241852027پسردانشگاه تبریز
منطقه 248542351پسردانشگاه تبریز
منطقه 249532397دختردانشگاه تبریز
منطقه 251632490دختردانشگاه تبریز
منطقه 268843284پسردانشگاه تبریز
منطقه 32409358پسردانشگاه تبریز
منطقه 32726420پسردانشگاه تبریز
منطقه 32928463پسردانشگاه تبریز
منطقه 33416563دختردانشگاه تبریز
منطقه 33486574دختردانشگاه تبریز
منطقه 33923654پسردانشگاه تبریز
منطقه 34123688پسردانشگاه تبریز
منطقه 34616790پسردانشگاه تبریز
منطقه 34723809پسردانشگاه تبریز
منطقه 35628998پسردانشگاه تبریز
منطقه 361901115دختردانشگاه تبریز
منطقه 373821400دختردانشگاه تبریز
منطقه 12409843دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 12468863پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 12659924دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 133461144دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 2685340پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 21433714دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 21793881پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 21968960دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 21979965دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 220661011دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 222661103دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 223361133پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 231591525پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 236911781پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 237291799دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 239491906پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 244592148پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 32649407پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 387971705پسردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 11473527پسردانشگاه مشهد
منطقه 11608568پسردانشگاه مشهد
منطقه 11705605دختردانشگاه مشهد
منطقه 11865663پسردانشگاه مشهد
منطقه 11872665پسردانشگاه مشهد
منطقه 137981282پسردانشگاه مشهد
منطقه 139621333دختردانشگاه مشهد
منطقه 158411941دختردانشگاه مشهد
منطقه 159161967دختردانشگاه مشهد
منطقه 167512191دختردانشگاه مشهد
منطقه 170672282دختردانشگاه مشهد
منطقه 2837412پسردانشگاه مشهد
منطقه 226121271دختردانشگاه مشهد
منطقه 227211322دختردانشگاه مشهد
منطقه 234201641پسردانشگاه مشهد
منطقه 248362342دختردانشگاه مشهد
منطقه 32208320دختردانشگاه مشهد
منطقه 32225328پسردانشگاه مشهد
منطقه 32978473دختردانشگاه مشهد
منطقه 34262719دختردانشگاه مشهد
منطقه 360101063پسردانشگاه مشهد
منطقه 361901115دختردانشگاه مشهد
منطقه 370541317دختردانشگاه مشهد
منطقه 11305473پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 11759626پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 12298806دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 12441855پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 129231007دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 130861067دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 132181109دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 132341111دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 141691394دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 21483739پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 227081314پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 233821627پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 235401700پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 235691714دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 238771870پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 242022034دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 242622054پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 247232288پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 261902943دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 33569588پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 33585590پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 35375942پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 3123532512دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 11327476دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 12626911پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 129711022پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 137371265دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 138421300دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 226881306دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 231871538پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 232591568دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 236311753پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 239061882دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 239291892دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 239291892پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 239681919پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 244032130پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 244672151دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 251892499پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 255352651پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 299334724دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 31874262پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 32688414پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 34356740دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 35101886پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 35241921پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 356881005پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 383281610دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 21452724پسردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 232881580پسردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 260212872پسردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 262362963دختردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 372761370دختردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 377061463دختردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 385801655پسردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 3107382132دختردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 3110012183دختردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 3123782516پسردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 3128722621پسردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 3129272633دختردانشگاه علوم پزشکی تهران (پردیس)
منطقه 151631698پسردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 152871745دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 153191759دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 159351971دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 160522008دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 161172025دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 168362212دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 170232270دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 188462786دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 231791534پسردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 288894234پسردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 292264388دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 374261407دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 376721456دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 394781861پسردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 3104422071دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 3110012183دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 3111522215پسردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 3137282827دختردانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس)
منطقه 136441235پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 141761397پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 142081410پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 153101756پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 234691667دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 238771870دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 249452394دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 257202736دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 262852979پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 263983045دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 33536581پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 35638999پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 361171091دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 362361125پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 364731173دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 372971377دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 137291262پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 236251749دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 240601970پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 240821980دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 243452101دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 243452101پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 244832159پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 246882272دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 251962502پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 257952768پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 263092993دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 264923086دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 277393691دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 283283972پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 289104243پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 2110155239پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 33672604دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 34051671پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 34286727دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 35101886پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 35449957پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 367611240پسردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 370341312دختردانشگاه علوم پزشکی همدان
منطقه 177632468پسردانشگاه علوم پزشکی زنجان (پردیس)
منطقه 192402901دختر
منطقه 198723099دختر
منطقه 1101193170پسر
منطقه 241592016پسر
منطقه 282593942دختر
منطقه 3139292877دختر
منطقه 3160163363دختر
منطقه 3164143469پسر

 

یکی از متداول ترین روش­های درمانی در تمام دنیا دارو درمانی است و ارتباط رشته داروسازی با بیماران نیز در همین زمینه است. داروسازی بخشی از علوم پزشکی محسوب می­شود که وظیفه­ اش شناخت ماده موثر و تولید و ساخت دارو از این ماده و بررسی تاثیرات دارو در بدن است.برخلاف تصور کسانی که این رشته را به خوبی نمی شناسند آینده شغلی فارغ التحصیلان داروسازی به دارو فروشی‌ختم نخواهد شد و حتی می­توان گفت هدف این رشته فقط تعلیم افرادی با عنوان‌داروساز نیست. در واقع داروسازی فقط یکی تخصص­ها و‌توانمندی­های فارق التحصیلان این رشته است.کیفیت دارو و انتخاب نوع دارو و نحوه‌ استفاده از دارو می­تواند از عوامل مهم در ناموفق بودن مداوای یک‌بیمار باشد و وظیفه داروساز بررسی علل عدم موفقیت در رژیم دارو درمانی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.