رتبه های قبولی رشته مامایی در سال 96

برای قبولی در رشته مامایی چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,076

برای قبولی در رشته مامایی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مامایی در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مامایی تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مامایی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 267842833دختردانشگاه علوم پزشکی تهران
منطقه 2115234804دختردانشگاه علوم پزشکی تهران
منطقه 2184567533دختردانشگاه علوم پزشکی تهران
منطقه 3144012512دختردانشگاه علوم پزشکی تهران
منطقه 1308307563دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 1319117808دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 2199338107دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 22790611212دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 383551352دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3146212554دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3199783777دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3238514708دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3261785257دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3308856380دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 1151673951دختردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
منطقه 1171144446دختردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
منطقه 2129855390دختردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
منطقه 1235405902دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 2170126963دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 2201488187دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 2202178214دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 2203828268دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 2247149935دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 3176553227دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 3244494846دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 1239406003دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 2158976550دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 3168293058دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 3197553718دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 3212274078دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 1150583919دختردانشگاه علوم پزشکی مشهد
منطقه 1175684551دختردانشگاه علوم پزشکی مشهد
منطقه 2133215530دختردانشگاه علوم پزشکی مشهد
منطقه 2187197631دختردانشگاه علوم پزشکی مشهد
منطقه 2220648918دختردانشگاه علوم پزشکی مشهد
منطقه 23972515782دختردانشگاه علوم پزشکی مشهد
منطقه 3205853919دختردانشگاه علوم پزشکی مشهد
منطقه 3206973948دختردانشگاه علوم پزشکی مشهد
منطقه 3220644278دختردانشگاه علوم پزشکی مشهد
منطقه 1201295132دختردانشگاه علوم پزشکی ایران
منطقه 2158976550دختردانشگاه علوم پزشکی ایران
منطقه 2197388027دختردانشگاه علوم پزشکی ایران
منطقه 2200008132دختردانشگاه علوم پزشکی ایران
منطقه 3185183423دختردانشگاه علوم پزشکی ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.