رتبه های قبولی رشته مدیریت در سال 96

برای قبولی در رشته مدیریت چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,138

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مدیریت در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مدیریت با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مدیریت در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 1442201پسردانشگاه تهران
منطقه 1764313دختردانشگاه تهران
منطقه 1961381دختردانشگاه تهران
منطقه 11180459پسردانشگاه تهران
منطقه 2543162دختردانشگاه تهران
منطقه 2635192دختردانشگاه تهران
منطقه 2723229پسردانشگاه تهران
منطقه 2980321دختردانشگاه تهران
منطقه 21142381پسردانشگاه تهران
منطقه 21660549دختردانشگاه تهران
منطقه 22408784پسردانشگاه تهران
منطقه 231701029پسردانشگاه تهران
منطقه 31132165دختردانشگاه تهران
منطقه 31473245پسردانشگاه تهران
منطقه 31671279دختردانشگاه تهران
منطقه 31794314دختردانشگاه تهران
منطقه 1467211دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 1882355پسردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 11013401دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 12145776دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 2992327دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 21129375دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 22827925پسردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 263792004دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 353811336دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 371411903دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 376042078دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 392042592دختردانشگاه علامه طباطبايي -تهران
منطقه 1575254پسردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 1622272دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 1929370دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 12082758دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 12305836دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 2711225پسردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 2715226دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 2722228دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 2747240دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21356448پسردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21422474دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 21985641دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 232851065دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 31577261دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 32205409دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 32421454پسردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 32463463دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 32505475دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 33361711دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 351101253دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 358531494دختردانشگاه شهيدبهشتي -تهران
منطقه 11361523دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 12220804دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 129971034دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 138091259پسردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 22047665دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 22168706پسردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 22397780دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 22452802دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 22463806دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 267822146دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 33097636دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 34287996پسردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 343301008دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 350661239پسردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 358681501دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 366701746دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 368581810دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 376812105دختردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 383412305پسردانشگاه خوارزمي -تهران
منطقه 12439871دختردانشگاه الزهرا/س /-تهران
منطقه 12588914دختردانشگاه الزهرا/س /-تهران
منطقه 21401465دختردانشگاه الزهرا/س /-تهران
منطقه 21488492دختردانشگاه الزهرا/س /-تهران
منطقه 239711271دختردانشگاه الزهرا/س /-تهران
منطقه 261151925دختردانشگاه الزهرا/س /-تهران
منطقه 33596779دختردانشگاه الزهرا/س /-تهران
منطقه 378632168دختردانشگاه الزهرا/س /-تهران
منطقه 379952200دختردانشگاه الزهرا/س /-تهران
منطقه 135331185دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 140161319دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 153601677دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 155221724دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 162731920دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 173502182دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 178152282دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 181502355دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 235921169دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 254951738دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 261301931دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 2105023374دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 2197046355پسردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 353751332پسردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 365541704پسردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 384172331پسردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 394972696دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 3102402967دختردانشگاه فردوسي مشهد
منطقه 140461333دختردانشگاه اصفهان
منطقه 157201767دختردانشگاه اصفهان
منطقه 164641974دختردانشگاه اصفهان
منطقه 174422200دختردانشگاه اصفهان
منطقه 183022389دختردانشگاه اصفهان
منطقه 188762520دختردانشگاه اصفهان
منطقه 236261181دختردانشگاه اصفهان
منطقه 244061411پسردانشگاه اصفهان
منطقه 255611760دختردانشگاه اصفهان
منطقه 261941951دختردانشگاه اصفهان
منطقه 267402130دختردانشگاه اصفهان
منطقه 267642141دختردانشگاه اصفهان
منطقه 273202315دختردانشگاه اصفهان
منطقه 292752957دختردانشگاه اصفهان
منطقه 3161555194دختردانشگاه اصفهان
منطقه 3164455290دختردانشگاه اصفهان
منطقه 153431671دختردانشگاه شيراز
منطقه 161211879دختردانشگاه شيراز
منطقه 1100022755پسردانشگاه شيراز
منطقه 1101622789پسردانشگاه شيراز
منطقه 3114583390پسردانشگاه شيراز
منطقه 3139304305پسردانشگاه شيراز
منطقه 284242684دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 289742866دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 299353182دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2126244074دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2151484898دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2153724979دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2157745089دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2196856349دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2210076784دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2212196851دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2238857742دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2257828366پسردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2276108979دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2285599294دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2289629436دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 2306539964دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 23108610116دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 380552216پسردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 3139934326پسردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 3146614577دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 3153434840دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 3168815459پسردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 3169125474دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 3187776228دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 3249588809دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 3266029501دختردانشگاه گيلان -رشت
منطقه 1119193169دختردانشگاه اروميه
منطقه 1200864706دختردانشگاه اروميه
منطقه 284922705دختردانشگاه اروميه
منطقه 2110793558پسردانشگاه اروميه
منطقه 2114183661دختردانشگاه اروميه
منطقه 2119513855پسردانشگاه اروميه
منطقه 2120143881دختردانشگاه اروميه
منطقه 2160745178دختردانشگاه اروميه
منطقه 2188686094دختردانشگاه اروميه
منطقه 2190866170دختردانشگاه اروميه
منطقه 2218937067دختردانشگاه اروميه
منطقه 386382399دختردانشگاه اروميه
منطقه 3116743458دختردانشگاه اروميه
منطقه 3127673869دختردانشگاه اروميه
منطقه 3170245530پسردانشگاه اروميه
منطقه 3185686150پسردانشگاه اروميه
منطقه 3196856609پسردانشگاه اروميه
منطقه 3200636758پسردانشگاه اروميه
منطقه 3203556881پسردانشگاه اروميه
منطقه 296223077دختردانشگاه زنجان
منطقه 2101383249دختردانشگاه زنجان
منطقه 2133394306دختردانشگاه زنجان
منطقه 2146614742دختردانشگاه زنجان
منطقه 2179945798دختردانشگاه زنجان
منطقه 2183175904دختردانشگاه زنجان
منطقه 3150094712دختردانشگاه زنجان
منطقه 3177535809پسردانشگاه زنجان
منطقه 2154565003دختردانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
منطقه 2178355757پسردانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
منطقه 2216256980دختردانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
منطقه 3165275315پسردانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
منطقه 3185076126پسردانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل
منطقه 2139694499دختردانشگاه شهيدچمران -اهواز
منطقه 2142784586دختردانشگاه شهيدچمران -اهواز
منطقه 3201406791دختردانشگاه شهيدچمران -اهواز
منطقه 3267429562پسردانشگاه شهيدچمران -اهواز
منطقه 33201211745دختردانشگاه شهيدچمران -اهواز
منطقه 1156943893دختردانشگاه سمنان
منطقه 1212704882دختردانشگاه سمنان
منطقه 289592860دختردانشگاه سمنان
منطقه 2132064269دختردانشگاه سمنان
منطقه 2182505870دختردانشگاه سمنان
منطقه 2200456468دختردانشگاه سمنان
منطقه 2210466797دختردانشگاه سمنان
منطقه 2265808629پسردانشگاه سمنان
منطقه 2280849139دختردانشگاه سمنان
منطقه 23334310911دختردانشگاه سمنان
منطقه 3127503864پسردانشگاه سمنان
منطقه 3134404107پسردانشگاه سمنان
منطقه 3145144525پسردانشگاه سمنان
منطقه 3166065352دختردانشگاه سمنان
منطقه 3190616342دختردانشگاه سمنان
منطقه 3245688643پسردانشگاه سمنان
منطقه 33498512938پسردانشگاه سمنان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.