رتبه های قبولی رشته مهندسی علوم دامی در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی علوم دامی چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,023

برای قبولی در رشته مهندسی علوم دامی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی علوم دامی در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی علوم دامی تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی علوم دامی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 1349278433دختردانشگاه تهران محل تحصیل پاک دشت
منطقه 17897717063دختردانشگاه تهران محل تحصیل پاک دشت
منطقه 111011622663پسردانشگاه تهران محل تحصیل پاک دشت
منطقه 211313443671پسردانشگاه تهران محل تحصیل پاک دشت
منطقه 212043646419پسردانشگاه تهران محل تحصیل پاک دشت
منطقه 212252047204دختردانشگاه تهران محل تحصیل پاک دشت
منطقه 315335745135دختردانشگاه تهران محل تحصیل پاک دشت
منطقه 316287548603پسردانشگاه تهران محل تحصیل پاک دشت
منطقه 18032117310پسردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 18735918603پسردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 25322920961دختردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 26600625857پسردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 216044561292پسردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 216186361832پسردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 35453612835پسردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 38988123607پسردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 15674312845پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 17691216695دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 210633941065پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 38742322799دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 18197417625پسردانشگاه تبریز
منطقه 117339632932دختردانشگاه تبریز
منطقه 124113443257دختردانشگاه تبریز
منطقه 132731955586پسردانشگاه تبریز
منطقه 210384740180پسردانشگاه اورمیه
منطقه 212972849866پسردانشگاه اورمیه
منطقه 215708760057پسردانشگاه اورمیه
منطقه 2269096101283دختردانشگاه اورمیه
منطقه 210828541801دختردانشگاه شیراز
منطقه 213793052988پسردانشگاه شیراز
منطقه 225192094963دختردانشگاه شیراز
منطقه 311828732917دختردانشگاه شیراز
منطقه 316349248835پسردانشگاه شیراز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.