رتبه های قبولی رشته شیمی (کاربردی و محض) در سال 96

برای قبولی در رشته شیمی چه رتبه ای نیاز است؟

0 17,689

رشته شیمی دارای دو گرایش اصلی شیمی کاربردی و شیمی محض در آزمون سراسری تجربی است. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر رشته شیمی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته شیمی با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته شیمی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
رشته قبول شده
نوبت
دانشگاه
منطقه 156511629پسرشيمي محضروزانهصنعنی شریف
منطقه 181572240پسرشيمي محضروزانهصنعنی شریف
منطقه 1125933340پسرشيمي محضروزانهصنعنی شریف
منطقه 277143207پسرشيمي کاربردينوبت دومصنعنی شریف
منطقه 287483632پسرشيمي کاربردينوبت دومصنعنی شریف
منطقه 292393829دخترشيمي کاربردينوبت دومصنعنی شریف
منطقه 2102164246پسرشيمي کاربردينوبت دومصنعنی شریف
منطقه 2103574314دخترشيمي محضروزانهصنعنی شریف
منطقه 2189877731پسرشيمي محضروزانهصنعنی شریف
منطقه 2231899354دخترشيمي محضروزانهصنعنی شریف
منطقه 3272165486پسرشيمي کاربردينوبت دومصنعنی شریف
منطقه 34924911353دخترشيمي محضروزانهصنعنی شریف
منطقه 195932617پسرشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 1118113146دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 1150583919پسرشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 2170957004دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 2182187437دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تهران
منطقه 2214818691دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 2220238905پسرشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 22788111201دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 23372913525دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تهران
منطقه 24606018191دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 3329706874پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تهران
منطقه 3355997567دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تهران
منطقه 36239015163دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 36829116949پسرشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 36911617200پسرشيمي محضروزانهدانشگاه تهران
منطقه 1150003903پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 1166494307پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 1176374569دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 1180714684دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 1191564917پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 15025111564دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 2128195324دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 2173657116پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 2196117969دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 2237019539دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 22590010400پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 22594910416دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 22788111201دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 23829915254دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 24177716558دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 24534417901پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شهید بهشتی
منطقه 1151493944دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 1190884905دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 1194334979دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 1214405439پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 1258516435پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 1259746458دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 1280106906پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 1362748738دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 1399089524پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 14661310866دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 24170016524دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 27611229754دخترشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 35487212950پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 35855114040پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 37844220004پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 38131520884پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 38527622127پسرشيمي محضروزانهدانشگاه شیراز
منطقه 1237725961دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 1276726836دخترشيمي کاربردينوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 1291207169دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 1362388728پسرشيمي محضروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 1403499607پسرشيمي محضروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 1411659780پسرشيمي کاربردينوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 14265910081پسرشيمي کاربردينوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 14618910778دخترشيمي محضنوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 14917411367دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 15102111717دخترشيمي محضنوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 15314012140پسرشيمي محضنوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 16008913482پسرشيمي محضروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 16198513837دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 16616314656دخترشيمي محضنوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 23196912821دخترشيمي محضنوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 24767718793دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 24928719419دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 25419821322دخترشيمي محضنوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 26839026753دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 27427128991دخترشيمي کاربردينوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 28296432375دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 3172283136پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 3385918350دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 36416715691پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 36450815795دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 310089527205دخترشيمي محضروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 310799529530پسرشيمي محضروزانهدانشگاه تبریز
منطقه 311298931165دخترشيمي محضنوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 315530445814پسرشيمي محضنوبت دومدانشگاه تبریز
منطقه 1246416169پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 1355418570دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 1366658818دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 15161011833دخترشيمي محضروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 23306913269پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 24086616209دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 24296817004دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 24478917681پسرشيمي محضروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 24801318927دخترشيمي محضروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 24858619150پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 25021519803دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 25066619978دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 25269520751دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 25525921716دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 26147124140پسرشيمي محضروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 26278424642دخترشيمي محضروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 27175228003دخترشيمي محضروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 3212274078پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 3382678263پسرشيمي محضروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 38330121502پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 38635722457دخترشيمي محضروزانهدانشگاه اصفهان
منطقه 110749422204دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 110764222228دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 23320813334دخترشيمي محضنوبت دومدانشگاه زنجان
منطقه 24917419378پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 25039119873پسرشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 25085220047دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 25351921060دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 25712922455دخترشيمي کاربردينوبت دومدانشگاه زنجان
منطقه 26041123725دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 26862726843پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 27277728385پسرشيمي کاربرديروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 27556429540پسرشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 27891130822دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 28079131543دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 28296432375دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 28919734693دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 29376036382دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 29750137785دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 29914338417دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 211504144378دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 211632944867دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 212000246247دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 212272847291پسرشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 38803623005دخترشيمي کاربرديروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 38966823535دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 311282331109دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان
منطقه 312252034370دخترشيمي محضروزانهدانشگاه زنجان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.