رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی پزشکی چه رتبه ای نیاز است؟

0 3,089

رشته مهندسی پزشکی یکی از رشته های پرطرفدار در کنکور سراسری ریاضی و فیزیک است. برای قبولی در رشته مهندسی پزشکی  با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی داشته باشید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی پزشکی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی پزشکی با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 11414802دختردانشگاه تهران
منطقه 21153326پسردانشگاه تهران
منطقه 21166329دختردانشگاه تهران
منطقه 21414388پسردانشگاه تهران
منطقه 21436394پسردانشگاه تهران
منطقه 33712235دختردانشگاه تهران
منطقه 1421257پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 11055612پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 11365774پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 11484842پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 11489844پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 117941008پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 118421038پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 119061078پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 119111080پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 120131139دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 120371151دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 120441157دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 2602170دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 2633180دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 2902258پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 21569429دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 21616440پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 21885510پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 21966529دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22040550دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22085560پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22139569دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22144573پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22232599پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22254612دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22516686پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22586706دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22655724دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 22706736پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 33331210دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 34088271پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 34103273دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 34864330پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 34924337دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 35153361پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 35462381پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 35958417دختردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 35958417پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 36000421پسردانشگاه صنعتی امیرکبیر
منطقه 154462876دختردانشگاه اصفهان
منطقه 158643067پسردانشگاه اصفهان
منطقه 160523165پسردانشگاه اصفهان
منطقه 166133456دختردانشگاه اصفهان
منطقه 238161073دختردانشگاه اصفهان
منطقه 239961129پسردانشگاه اصفهان
منطقه 243791252دختردانشگاه اصفهان
منطقه 257931675دختردانشگاه اصفهان
منطقه 263171823پسردانشگاه اصفهان
منطقه 264021845دختردانشگاه اصفهان
منطقه 264651866پسردانشگاه اصفهان
منطقه 266561925دختردانشگاه اصفهان
منطقه 275322195دختردانشگاه اصفهان
منطقه 2137234212پسردانشگاه اصفهان
منطقه 36676485دختردانشگاه اصفهان
منطقه 38209622پسردانشگاه اصفهان
منطقه 38579674پسردانشگاه اصفهان
منطقه 39377770پسردانشگاه اصفهان
منطقه 311332989پسردانشگاه اصفهان
منطقه 166033451پسردانشگاه تبریز
منطقه 181714184دختردانشگاه تبریز
منطقه 1121945972پسردانشگاه تبریز
منطقه 247361348دختردانشگاه تبریز
منطقه 285002523پسردانشگاه تبریز
منطقه 285422532دختردانشگاه تبریز
منطقه 287872600پسردانشگاه تبریز
منطقه 288002601پسردانشگاه تبریز
منطقه 2142964397پسردانشگاه تبریز
منطقه 38161614دختردانشگاه تبریز
منطقه 310847941پسردانشگاه تبریز
منطقه 3114461002پسردانشگاه تبریز
منطقه 3132311242پسردانشگاه تبریز
منطقه 1114725632دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1115225648پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1117165726پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1129836303دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1169817975پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1174808173پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1208879550پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2104313131دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2116703546دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2122163709دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2131083995دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2131324001دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2135844157دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2174375466دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2175585509پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 38297634پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 3136781296دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 3138031318پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 3341154500دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 3484837367پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1101865060دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2120513659دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2120723665پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2126583836دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2131444005دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2136184169پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2143604415دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2155334805پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2159224959پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2165065144پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2165945178پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2166665206پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2188145912دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2206416546دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2215936895دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2230197378دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2248238027دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2249208064دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2259798475دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 2259798475پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 23434911494دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 3170201718پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 3191182015پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 3191182015پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 3191862032دختردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 3205682214پسردانشگاه صنعتی همدان
منطقه 12503411151پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 15081220037دختردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 15395021037پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 17123126084پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 17647627595دختردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 18150828995پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 18714330537پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 19176231805پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 112879042519دختردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 24167814248دختردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 28484831015پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 28638831624پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 29233334103دختردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 29344834560پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 210723740169پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 211378742867پسردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 212072245770دختردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 3465556934دختردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 38697316714دختردانشگاه صنعتی سهند تبریز
منطقه 312301225351دختردانشگاه صنعتی سهند تبریز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.