مرور رده

رتبه های قبولی

رتبه های قبولی رشته مهندسی راه آهن (بهره برداری) در سال 96

رشته مهندسی بهره برداری راه آهن یکی از رشته های پرطرفدار در کنکور سراسری ریاضی و فیزیک است. رشته مهندسی بهره برداری راه آهن ظرفیت محدودی دارد. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی بهره برداری راه آهن در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی راه آهن با مشاوران بهگام تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مهندسی بهره برداری راه آهن در سال 1396

رتبه های قبولی رشته مهندسی ایمنی در سال 96

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی ایمنی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی ایمنی با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته بهداشت عمومی در سال 96

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته بهداشت عمومی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته بهداشت عمومی با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته مهندسی خاک در سال 96

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی خاک در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی خاک با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مهندسی خاک در سال 1396

رتبه های قبولی رشته فقه و حقوق اسلامی در سال 96

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته فقه و حقوق اسلامی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته فقه و حقوق با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته فقه و حقوق اسلامی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته شیمی (کاربردی و محض) در سال 96

رشته شیمی دارای دو گرایش اصلی شیمی کاربردی و شیمی محض در آزمون سراسری تجربی است. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر رشته شیمی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته شیمی با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته شیمی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته علوم تغذیه در سال 96

رشته علوم تغذیه یکی از رشته های با آینده شغلی خوب برای داوطلبان کنکور سراسری علوم تجربی است. برای قبولی در رشته علوم تغذیه با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی در کنکور کسب کنید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر رشته علوم تغذیه در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته علوم تغذیه با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته علوم تغذیه در سال 1396

رتبه های قبولی رشته کاردانی دامپزشکی در سال 96

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته کاردانی دامپزشکی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره کاردانی رشته دامپزشکی با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته کاردانی دامپزشکی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته بیوتکنولوژی در سال 96

رشته بیوتکنولوژی یکی از رشته های جدید در دانشگاه های ایران است که به صورت دکتری پیوسته از طریق آزمون سراسری دانشجو جذب می کند. برای قبولی دکتری پیوسته بیوتکنولوژی با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه زیر 500 در کنکور کسب کنید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر رشته بیوتکنولوژی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره دکتری پیوسته رشته بیوتکنولوژی با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته مهندسی پلیمر در سال 96

رشته مهندسی پلیمر یکی از رشته های با آینده شغلی خوب برای داوطلبان کنکور سراسری ریاضی و فیزیک است. برای قبولی در رشته مهندسی پلیمر با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی در کنکور کسب کنید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر رشته مهندسی پلیمر در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی پلیمر با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مهندسی پلیمر در سال 1396

رتبه های قبولی رشته مهندسی شهرسازی در سال 96

رشته مهندسی شهرسازی یکی از رشته های جذاب برای داوطلبان کنکور سراسری ریاضی و فیزیک است. برای قبولی در رشته مهندسی شهرسازی  با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی داشته باشید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی شهرسازی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی شهرسازی با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مهندسی شهرسازی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته مهندسی نقشه برداری در سال 96

رشته مهندسی نقشه برداری یکی از رشته های جذاب برای داوطلبان کنکور سراسری ریاضی و فیزیک است. برای قبولی در رشته مهندسی نقشه برداری  با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی داشته باشید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی نقشه برداری در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی نقشه برداری با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری در سال 1396

رتبه های قبولی رشته مهندسی پزشکی در سال 96

رشته مهندسی پزشکی یکی از رشته های پرطرفدار در کنکور سراسری ریاضی و فیزیک است. برای قبولی در رشته مهندسی پزشکی  با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی داشته باشید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی پزشکی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی پزشکی با ما تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مهندسی پزشکی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندانی در سال 96

برای قبولی در رشته تکنسین پروتزهای دندانی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته تکنسین پروتزهای دندانی در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره تکنسین پروتزهای دندانی تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندانی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته مهندسی برق در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی برق چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی برق در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره مهندسی برق تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مهندسی برق در سال 1396

رتبه های قبولی رشته بینایی سنجی در سال 96

برای قبولی در رشته بینایی سنجی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته بینایی سنجی در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته بینایی سنجی تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته بینایی سنجی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته مهندسی علوم دامی در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی علوم دامی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی علوم دامی در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی علوم دامی تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مهندسی علوم دامی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته مامایی در سال 96

برای قبولی در رشته مامایی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مامایی در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مامایی تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته مامایی در سال 1396

رتبه های قبولی رشته داروسازی در سال 96

برای قبولی در رشته داروسازی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته داروسای در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته داروسازی تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1396 یکی از متداول ترین روش­های درمانی در تمام دنیا دارو درمانی است و ارتباط رشته داروسازی با بیماران نیز در همین زمینه است. داروسازی بخشی از علوم پزشکی محسوب می­شود که وظیفه­ اش شناخت ماده موثر و تولید و ساخت دارو از این ماده و بررسی…

رتبه های قبولی رشته دندانپزشکی در سال 96

برای قبولی در رشته دندانپزشکی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته دندانپزشکی در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته دندانپزشکی تماس بگیرید. رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1396 دندانپزشکی دانشی است که به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان میپردازد و سلامت دهان و دندان را تامین میکند. همچنین بسیاری از بیماریها را میتوان با کمک این علم شناخت و از آن پیشگیری کرد‌. در گذشته اما دندانپزشکی به…