rotate

گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

شهریه دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای علمی و کاربردی ۹۸

شهريه دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه اي علمی و کاربردی

دانشگاه جامع علمی­ کاربردی هر ساله، اقدام به پذیرش دانشجو می­کند که این پذیرش در دو مقطع کاردانی (بدون آزمون براساس معدل دیپلم) ، کارشناسی ناپیوسته (روش ترمی و براساس معدل کاردانی) به صورت بدون کنکور دانشجو می پذیرد.

دوره کارشناسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی به دو صورت دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای است که در زیر به توضیح مختصر آن می پردازیم:

دوره مهندسی فناوری : شامل مجموعهای از آموزش های نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را در زمینه های تحقیق، طراحی، نوآوری، بهینه سازی، اجرا و برنامه ریزی در بخشهای فنی حوزه های شغلی ارتقا می دهد.

دوره کارشناسی حرفه ای: شامل مجموعه ای از آموزش های نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را در زمینه های تحقیق، طراحی، توسعه، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی در بخش های فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی ارتقا می دهد.

انتخاب رشته تحصیلی برای گروههای آموزشی چهارگانه

هر داوطلب براساس میزان علاقمندی خود به رشـته هـای تحصـیلی و بـا توجـه بـه شـرایط اختصاصـی هـر یـک از مراکـز آموزشـی منحصرا میتواند در یکـی از چهـار زیرگـروه آموزشـی اصـلی شـامل صـنعت، کشـاورزی، مـدیریت و خـدمات اجتمـاعی و فرهنـگ و هنـر برابـر ضـوابط شرکت نماید.

شهریه دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی

برابر مصوبه هیات امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنای محاسبه شهریه و نحوه پرداخت آن برای پذیرفته شدگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر می­باشد:

۱). شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط هیات امنای دانشگاه اعلام و برای همه دانشجویان اجرا می شود.

۲). شهریه کلیه دوره ها در مراکز آموزش علمی ـ کاربردی مستقر در مناطق آزاد به میزان یک و نیم برابر شهریه دوره های مشابه در مراکز علمی ـ کاربردی سایر مناطق کشور می باشد.

تبصره: این ضریب برای آن دسته از دانشجویان بومی که مدرک دیپلم متوسطه خود را از استان مربوط آن منطقه آزاد اخذ نموده باشند، اعمال نمی شود.

۳). شهریه ثابت و متغیر حداکثر تا  10 درصد نسبت به جدول فوق افزایش خواهد داشت.

نکات درباره شهریه دانشگاه علمی و کاربردی

 85%از کل شهریه (ثابت و متغیر) هر دانشجو مطابق مندرجات جدول به حساب مرکز آموزش و  %15 باقیمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به حساب غیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز میگردد.

 مبلغ حق نظارت می بایست به حساب سیبا شماره  2178699003006 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته شده واریز گردد.

شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد، بازگردانده نمی شود و در صورتی که زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمی شود.

مشاوران گروه مشاوره بهگام آماده اند تا ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی، و ثبت نام کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی را برای داوطلبان  بصورت حضوری و یا تلفنی انجام دهند.

طراحی و توسعه توسط محمد سلیمانپور | mohammad soleimanpour
تمام حقوق سایت